1. Administratorem danych osobowych jest firma PPHU ANEZA Piskorzowska 16a 58-250 Pieszyce wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Pieszyce o numerze 1236, NIP 899-179-50-15, REGON 891003600, prowadząca sklep internetowy działający pod adresem www.interbrands.pl, zwany dalej Sklepem
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora.
 4. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Administratora obejmują w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji świadczenia usług w ramach Sklepu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:
  • a) w celu realizacji umowy i składanych zamówień,
  • b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
  • c) w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie i promocjach za posrednictwem cyklicznie wysłanych wiadomości elektronicznych newslettera, o ile Klient wyraził na to zgodę subskrybując otrzymywanie newslettera.
 6. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez zarejestrowanego Klienta mogą być przez niego samodzielnie zmieniane po zalogowaniu w Sklepie. Klient, w tym Klient nie posiadający zarejestrowanego konta, ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@interbrands.pl z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie. Rezygnacja z otrzymywania newslettera może być dokonana przez Klienta poprzez klikniecie linku dezaktywującego znajdującego się w otrzymywanych za pośrednictwem newslettera wiadomościach elektronicznych.
 7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania danych uniemożliwi realizację zamówienia.
 9. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.